Recent Posts

MHT-CET / NEET / JEE लागणारी कागदपत्रे

Nationality (राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र) Domicile Certificate (डोमीसाईल प्रमाणपत्र) SSC mark sheet (10 वी सनद/मार्क्समेमो) Aadhar Card Caste Certificate (if applicable ) Caste Validity Certificate (If applicable) Non Creamy layer Certificate ( VJ, NT1, NT2, NT3, OBC, SBC & SEBC) SEBC certificate, Non creamy layer Certificate & Caste Validity Certificate ( If applicable )  मराठा समाजातील विद्यार्थी साठी …

Read More »

बी एस.कृषी प्रवेशासाठी ( B. Sc. Agri.) आवश्यक कागदपत्रे

Admit card of MHT-CET 2019 Copy of Online MHT-CET Application Form MHT-CET 2019 Mark sheet Nationality (राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र) Domicile Certificate (डोमीसाईल प्रमाणपत्र) H.S.C. Mark sheet, SSC mark sheet (12वि टी सी/मार्क्समेमो, 10 वी सनद/मार्क्समेमो) Aadhar Card 7/12 of Agriculture (शेतीचा 7/12 चालू वर्षाचा पेरा असणे आवशक आहे ) शेतकरी किंवा …

Read More »